Výkup železa a farebných kovov - Priemyselná 277, SENICA
Výkup elektroodpadu Výkup kovov

Výkup druhotných surovín

Druhy odpadov (OU-SE-OSZP-2021/005839-03)

Číslo druhu Názov druhu odpadu podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov: Kategória
02 01 10 Odpadové kovy O
12 01 01 Piliny a triesky zo železných kovov O
12 01 02 Prach a zlomky zo železných kovov O
15 01 04 Obaly z kovu O
16 01 17 Železné kovy O
16 01 18 Neželezné kovy O
16 06 01 Olovené batérie N
17 04 01 Meď, bronz, mosadz O
17 04 02 Hliník O
17 04 04 Zinok O
17 04 05 Železo a oceľ O
17 04 07 Zmiešané kovy O
17 04 11 Káble iné ako uvedené v 17 04 10 O
19 10 01 Odpad zo železa a z ocele O
19 12 02 Železné kovy O
20 01 33 Batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie N
20 01 40 Kovy O

Nebezpečný odpad (OU-SE-OSZP-2021/005839-03)

Číslo druhu Názov druhu odpadu
15 01 10 Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami
15 02 02 Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami
16 02 13 Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12
16 02 11 Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC
16 06 01 Olovené batérie
20 01 23 Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky
20 01 33 Batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie
20 01 35 Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23 obsahujúce nebezpečné časti

Odpad z elektrozariadení (OU-SE-OSZP-2021/005839-03)

Číslo druhu Názov druhu odpadu Kategória
16 02 11 Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC N
16 02 13 Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 N
16 02 14 Vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13 N
20 01 21 Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N
20 01 23 Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky N
20 01 35 Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23 obsahujúce nebezpečné časti N
20 01 36 Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23 a 20 01 35 O